Mijn favorieten

Disclaimer

De informatie op deze website is met de uiterste zorg door FJ (Bedrijfs)makelaars samengesteld. De informatie geldt slechts als richtlijn voor eventuele koper(s) en/of huurder(s) en is op geen enkele wijze te interpreteren als een offerte of contract.
Alle beschrijvingen zoals o.a. maatvoeringen, onderhoudstoestand, noodzakelijke vergunningen voor vestiging en gebruik, alsmede overige specificaties zijn naar beste kennis en wetenschap verstrekt, waarbij wordt verondersteld dat de eventuele koper(s) c.q. huurder(s) zelf onderzoek verricht(en) naar de feitelijke toestand door middel van een inspectie en/of anderszins.
Geen persoon die werkzaam is bij FJ (Bedrijfs)makelaars of hijzelf heeft toestemming om enige garanties dan wel zekerheden af te geven in relatie tot een object.
De verstrekte informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij door print, fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven door FJ (Bedrijfs)makelaars.
Alle activiteiten, gerelateerd aan deze verkoop/verhuur, tussen eventuele koper(s) c.q. huurder(s) en FJ (Bedrijfs)makelaars zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.