No cure - No pay

:w

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIENSTVERLENING FJ VERHUURMAKELAARS – BEDRIJFSMAKELAARDIJ

 

INHOUD

I.            Algemene bepalingen

II.            Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

III.            Taxatie

IV.            Vastgoedbeheer

V.             Vastgoedontwikkeling

VI.            Verschillen van mening

VIII.             Bevoegde rechter, toepasselijk recht

 

 

I. Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot (bedrijfs-)onroerend goed in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

2. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

3. FJ Bedrijfsmakelaars voert door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag FJ Bedrijfsmakelaars de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.

4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan FJ Bedrijfsmakelaars verschuldigd zijn.

5. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop FJ Bedrijfsmakelaars van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.24 is van overeenkomstige toepassing.

6. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en FJ Bedrijfsmakelaars anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en FJ Bedrijfsmakelaars kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

7. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 8 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die FJ Bedrijfsmakelaars vanaf het moment van verstrijken van deze 8 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment de wettelijke rente (art. 6:120 BW) over die vordering verschuldigd.

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

Opdracht

1. Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in deze algemene voorwaarden verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

2. FJ Bedrijfsmakelaars draagt er zorg voor dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van FJ Bedrijfsmakelaars, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.

3. Een opdracht komt tot stand :

a. door acceptatie – schriftelijk dan wel per elektronische mail – van een door FJ Bedrijfsmakelaars aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte ; of

b. door ondertekening van een door FJ Bedrijfsmakelaars aan de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging. Indien en voor zolang FJ Bedrijfsmakelaars (nog) niet beschikt over een schriftelijke of elektronische acceptatie dan wel een door een rechtspersoon ondertekende en aan FJ Bedrijfsmakelaars geretourneerde opdrachtbevestiging, zal desalniettemin de overeenkomst met betrekking tot de geoffreerde dienstverlening dan wel met betrekking tot de opdrachtbevestiging worden geacht tot stand te zijn gekomen, indien uit de handelingen van die rechtspersoon in redelijkheid kan en mag worden afgeleid, dat deze gebruik wenst te maken van de door FJ Bedrijfsmakelaars geoffreerde of bevestigde dienstverlening. 

4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:

·  bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

·  beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;

·  besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten ;

·  advies over en het voeren van onderhandelingen;

·  begeleiding bij de afwikkeling.

5. FJ Bedrijfsmakelaars onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat FJ Bedrijfsmakelaars aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt FJ Bedrijfsmakelaars met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of één van hen. FJ Bedrijfsmakelaars opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten.

6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan FJ Bedrijfsmakelaars in tot het sluiten van overeenkomsten namens de op-drachtgever. Voorzover de opdrachtgever aan de opdracht volmacht wenst te verbinden, dient die volmacht vooraf schriftelijk aan FJ Bedrijfsmakelaars te worden verstrekt.

7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die FJ Bedrijfsmakelaars bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan FJ Bedrijfsmakelaars behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten FJ Bedrijfsmakelaars om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.

8. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door :

·  vervulling door FJ Bedrijfsmakelaars;

·  intrekking door de opdrachtgever;

·  teruggaaf door FJ Bedrijfsmakelaars.

FJ Bedrijfsmakelaars heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door FJ Bedrijfsmakelaars is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

·  de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;

·  verstoring van de relatie tussen FJ Bedrijfsmakelaars en opdrachtgever.

9. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum,                                      waarop FJ Bedrijfsmakelaars respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.23, 24 en 25. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.16.

 

Courtage

10. De opdrachtgever is aan FJ Bedrijfsmakelaars courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door              FJ Bedrijfsmakelaars verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever/koper of opdrachtgever/huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

11. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht, maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van FJ Bedrijfsmakelaars aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop                             FJ Bedrijfsmakelaars de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.

12. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht                                   van FJ Bedrijfsmakelaars op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.

13. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen FJ Bedrijfsmakelaars en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel II.16 ontstaat na het einde van de opdracht,        FJ Bedrijfsmakelaars nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.

14. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

15. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

16. Ingeval FJ Bedrijfsmakelaars door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.

17. Met inachtneming van het bepaalde in artikel II.17 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten

18. Ter uitvoering van een opdracht zullen door FJ Bedrijfsmakelaars kosten worden gemaakt, die aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, met in acht name van de navolgende bepalingen.

19. Onder “kosten” worden in dit verband in ieder geval verstaan :

a. algemene kosten :

1. de kosten van benodigde kadastrale uittreksels en uittreksels uit het Handelsregister ;

2. de kosten verband houdende met de standaardvermelding van het onroerend goed op de website van FJ Bedrijfsmakelaars ;

3. de kosten voor de aanmaak van een standaard-kleurenbrochure in de standaard oplage voor het onroerend goed ;

5. de kosten voor het aanbrengen en gebruiken van de standaard-bebording van                FJ Bedrijfsmakelaars aan of bij het onroerend goed

b. advertentiekosten : alle advertentiekosten, met uitzondering van de kosten als hierboven bedoeld onder a.4

c. kosten bebording : alle kosten voor de bebording van FJ Bedrijfsmakelaars aan of bij het onroerend goed, met uitzondering van de kosten als hierboven bedoeld onder a.5 ;

d. overige kosten : alle overige kosten.

20. Doorberekening als bedoeld in artikel II.23 van de door FJ Bedrijfsmakelaars gemaakte kosten geschiedt :

a. voor wat betreft de “algemene kosten”: door een vast bedrag zoals aangegeven in de offerte of opdrachtbevestiging ;

b. voor alle andere kosten : indien en voor zover voor het maken van die kosten vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever. Een en ander geldt eveneens en onverminderd als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins kosten worden gemaakt, die aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, met in acht name van de navolgende bepalingen.

Koop en Verkoop

21. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:

a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;

b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;

c) Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;

d) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtsgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;

e) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;

f) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;

g) Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;

h) Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;

22. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten

a) van ruilkoop;

b) van huurkoop;

c) van koop en verkoop op afbetaling;

d) van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);

e) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal. 

23. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

 

 

Huur en Verhuur

24. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:

a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;

b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;

c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: het bedrag dat FJMvastgoed volgens eigen taxaties juist acht.

25. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage.

26. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

a) pachtovereenkomsten;

b) huur-ruilovereenkomsten;

c) overeenkomsten tot ingebruikgeving;

d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;

e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

27. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van FJ Bedrijfsmakelaars moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

28. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

Veiling

30. Voor deze vorm van dienstverlening zullen in voorkomende gevallen specifieke afspraken tussen FJ Bedrijfsmakelaars en zijn opdrachtgever worden vastgelegd.

 

 III. Taxatie

 1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

2. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.

3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. FJ Bedrijfsmakelaars aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan FJ Bedrijfsmakelaars heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat FJ Bedrijfsmakelaars ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. FJ Bedrijfsmakelaars stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn opdrachtgever. 

4. Bij een opdracht aan meer bedrijfsmakelaars gezamenlijk brengen deze bedrijfsmakelaars gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de bedrijfsmakelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

5. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan :

a) Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: De getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed;

b) Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.

c) Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtsgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;

d) Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waarde-oordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;

e) Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

6. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.

7. Bij taxatie ingevolge een aan meerdere bedrijfsmakelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere bedrijfsmakelaar in rekening gebracht.

8. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan FJ Bedrijfsmakelaars een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

9. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

IV. Vastgoedbeheer

 1. Onder een opdracht tot vastgoedbeheer wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het ten behoeve van de opdrachtgever verlenen van diensten met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn.

De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:

.   verzorging van de huurincasso;

·  bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten);

·  verzorging van de betaling van kosten en lasten;

·  werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;

·  verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning,  verzorging van controle en betaling van rekeningen);

·  verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;

·  verstrekking van adviezen.

2. FJ Bedrijfsmakelaars draagt er zorg voor dat een opdracht tot vastgoedbeheer schriftelijk wordt vastgelegd, inclusief de beheervergoeding.

3. Het intrekken van een opdracht tot vastgoedbeheer dient schriftelijk te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht te worden genomen.

Administrateurschap vereniging van eigenaren

4. Voor deze vorm van dienstverlening zullen in voorkomende gevallen specifieke afspraken tussen FJ Bedrijfsmakelaars en zijn opdrachtgever worden vastgeleg

VI. Vastgoedontwikkeling

1. Voor deze vorm van dienstverlening zullen in voorkomende gevallen specifieke afspraken tussen FJ Bedrijfsmakelaars en zijn opdrachtgever worden vastgelegd.

 VII. Verschillen van mening

1.  Een verschil van mening tussen FJ Bedrijfsmakelaars en een derde – hier verder cliënt genoemd – over een aanspraak tot betaling van FJ Bedrijfsmakelaars jegens de cliënt, verband houdend met deze voorwaarden, zal door mediation worden opgelost, zulks door inschakeling van een bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geregistreerde mediator.

2. Een mediator kan door elk van de betrokken partijen worden ingeschakeld. De kosten van de ingeschakelde mediator worden door partijen elk voor de helft gedragen.

VIII: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

1. Op de tussen FJ Bedrijfsmakelaars en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat FJ Bedrijfsmakelaars, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de be-voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar FJ Bedrijfsmakelaars is gevestigd.

versie 4 februari 2013